QĐ thành lập CLB Doanh nhân Đất Cầu Vồng

 
HỘI ĐỒNG HƯƠNG TÂN YÊN TẠI HÀ NỘI

Số: 08 /HĐH – CT

V/v: Thành lập CLB Doanh nhân

Đất Cầu Vồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—-

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2012

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG HƯƠNG TÂN YÊN TẠI HÀ NỘI

–         Căn cứ vào Quy ước Tổ chức và hoạt động của Hội Đồng hương Tân Yên tại Hà Nội;

–         Căn cứ vào biên bản cuộc họp Ban Chấp hành Hội ngày 03/03/2012 của Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội;

–         Theo đề nghị của thường trực Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng thuộc Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội. Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng là nơi tập hợp những người con quê hương Tân Yên tại Hà Nội hiện là Giám đốc, Phó Giám đốc, lãnh đạo Doanh nghiệp, các Hợp tác xã, các cơ sở kinh doanh và các thương gia đang kinh doanh tại Hà Nội.

Điều 2: Thành lập Ban Chủ nhiệm của Câu lạc bộ Doanh nhân đất Cầu Vồng. Bao gồm:

  1. Thiếu tướng Trịnh Quốc Đoàn – Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Kỹ thuật Hậu cần – Bộ Công An làm Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ Doanh nhân.
  2.  Ông Dương Văn Nam – Chủ tịch HĐQT Công ty COMA 6 – Bộ Xây dựng làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
  3. Ông Đồng Xuân Thụ – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
  4. Ông Nguyễn Quang Mãi – Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty Đông Á làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
  5. Ông Nguyễn Văn Chúc – Phó Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị – Bộ Quốc phòng làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
  6. Ông Nguyễn Văn Dậu – Tổng Giám đốc Công ty Trường An – Bộ Quốc phòng làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
  7. Ông Nguyễn Văn Vĩnh Phó Phòng Kinh doanh Công ty COMA 6 làm Ủy viên Thư ký.
  8. Ông Nguyễn Văn Chinh – Tổng Giám đốc Công ty Trường Minh làm ủy viên Câu lạc bộ.
  9.  Nguyễn Thị Hạnh – Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Nam làm Ủy viên kiêm Thủ quỹ Câu lạc bộ.
  10. Nguyễn Thị Mai Hoa – Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Tiết kiệm Năng lượng và Công nghệ Thông tin (ESIT) làm Ủy viên.

 Điều 3: Phê duyệt Quy ước về Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ đã được thông qua ngày 3 tháng 03 năm 2012.

Điều 4: Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng là tổ chức tự nguyện, hoạt động theo Quy ước của Câu lạc bộ và tự trang trải kinh phí.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Chủ nhiệm Câu lạc bộ, thường trực Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội và các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều .

– Lãnh đạo Huyện Tân Yên (để báo cáo).

– Lưu VP Hội.

         T/M HỘI ĐỒNG HƯƠNG TÂN YÊN TẠI HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đại tá, NGƯT Lưu Ba

 

 Posted by at 8:30 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)